Integritetsmeddelande

Forum för Fastighetsboxar tar seriöst på den personliga integriteten för besökare av vår websida, beställare av våra tjänster och personer som kontaktar oss, till exempel via kundtjänst. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Forum för Fastighetsboxar sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen, GDPR.

Vad är personuppgifter respektive behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som till exempel namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, personnummer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter samlas in?

När du besöker vår webbplats och i samband med beställning våra tjänster kan vi komma att behandla följande personuppgifter om dig, till exempel e-post, namn, adress, telefonnummer, boendeinformation, personnummer (om du har enskild firma), IP-adress. När du kontaktar vår kundtjänst kan vi även komma att behandla ärendeinformation, klagomål, önskemål och andra uppgifter som du lämnar om dig själv. Information om dig kan även samlas in genom cookies som används på våra webbsidor. Till information om vår användning av cookies. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

När du besöker vår webbplats, beställer våra tjänster eller är i kontakt med vår kundtjänst, behandlas dina personuppgifter för följande ändamål:

  1. För att vi ska kunna administrera avtal med dig och fullgöra din beställning.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig och administrera kundrelaterade ärenden.
  3. För att marknadsföra oss själva och Forum för Fastighetsboxar på vår webbplats. Marknadsföring kan komma att ske via e-post och sms/mms, som du kan välja bort via en länk som finns i varje utskick som görs.
  4. För att ta fram statistik över användningen av våra tekniska plattformar och våra tjänster.
  5. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra tjänster och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, till exempel ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på vår webbplats eller ett intresse av att utveckla våra tjänster och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

När raderas personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners (leverantörer) att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som till exempel avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, till exempel polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall oss på kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation

PostNord Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nätverket Forum för Fastighetsboxar.

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på service@fastighetsboxar.se eller via post till:

Forum för Fastighetsboxar
105 00 Stockholm