Riktlinjer och rekommendationer

Riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar.

Följande riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar har tagits fram i samråd mellan PostNord Sverige AB, Bring/Citymail, Fria Postoperatörers Förbund samt de fackliga organisationerna.

Det finns riktlinjer och rekommendationer för hur fastighetsboxar ska vara monterade, vilka minimimått som gäller och vad som fordras i övrigt. För att fastighetsboxen ska ha en säkerställd standard gäller även speciella regler beträffande låshantering.

Riktlinjerna är bl a hämtade från Svensk Standard (SS-EN13724), Posttjänster – öppningar i postinlägg och postlådor – Krav och provningsmetoder.

Utförlig information om dessa frågor hittar ni på sidan alternativt kan ni ladda hem informationen som pdf dokument.

Riktlinjer och rekommendationer som gäller certifikat utfärdade före 2014-05-13

Nedan kan ni ladda ner “Riktlinjer och rekommendationer” i PDF format som gäller certifikat före 2014-05-13.

Riktlinjer och rekommendationer som gäller certifikat utfärdade efter 2014-05-13

Nedan kan ni ladda ner “Riktlinjer och rekommendationer” i PDF format som gäller certifikat efter 2014-05-13.

Definition fastighetsbox

 • Fastighetsbox är en anordning för utdelning av post till samtliga postmottagare i en uppgång i flerfamiljshus.
 • Fastighetsbox placeras inomhus i entréplan eller utomhus i direkt anslutning till entrén.
 • Fastighetsbox finns i olika utföranden, storlekar och modeller. För varje postmottagare finns separat öppning för insortering av post.
 • Fastighetsbox kan utformas som boxanläggning eller som postlådor placerade tillsammans.

Mått och utformning

Alla minimimått är tvingande för fastighetsägare och tillverkare av fastighetsboxar.

För s k P-godkännande hos RISE Research Institutes of Sweden gäller dessutom ”Funktionella obligatoriska krav på fastighetsboxar”, daterat 2014-05-13

Varje boxskåp som levereras ut på marknaden ska vara försedd med en RISE Research Institutes of Sweden-märkning.

Boxanläggningar med liggande fack rekommenderas.

Boxanläggningar med stående fack bör endast installeras på grund av utrymmesbrist i uppgången.

Mått och utformning av liggande boxar med säkerhetsanordning

 • Varje enskilt fack skall ha minsta insorteringsmått bredd 260 mm (alt 370 mm), höjd 105 mm (om möjligt rekommenderas högre höjd), djup 370 mm (alt 260 mm)
 • Minimimått för postinlägg i enskilt fack, höjd 10 – 35 mm, längd 230 mm (rekommenderas 250mm) vid postutdelning på längden och 325 mm (rekommenderas 350 mm) vid postutdelning på bredden
 • Om avståndet mellan postinläggets nederdel och boxens botten är mindre än 300 mm, måste inlägget förses med en säkerhetsanordning som försvårar åtkomst av brevförsändelser
 • Dörren ska ha en öppning som medger att en försändelse som är 80 x 250 x 350 mm ska kunna tas rakt ut av mottagaren.

 • Finns lock för öppningen, så bör det inte vara fjäderbelastat.
 • Boxanläggning ska vara utrustad med central öppning och låsning för att underlätta insortering av post.
 • För boxanläggningar upp till 10 st boxar tillåts 1 centrallås.
 • För större boxanläggningar tillåts 1 centrallås per 2 boxrader, max 2 lås för 11 – 20 boxar, max 3 lås för 21 – 30 boxar o s v. För val av låssystem se separat dokument ”Låsning av fastighetsboxar”, daterat 2014-05-13
 • För boxanläggning innehållande mer än 6 boxar ska det finnas en avlastningsyta i direkt anslutning till boxanläggningen som klarar en belastning på minst 25 kg. Avlastningsytan monteras på mellan 600 – 900 mm höjd, gärna utdragbar skiva. Rekommenderade mått på avlastningsytan minst 370 x 520 mm.

Mått och utformning av stående boxar

 • Minsta insorteringsmått bredd 260 mm, djup 105 mm (om möjligt rekommenderas större djup), höjd 370 mm
 • Minimått för postinlägg i enskilt fack, höjd 10 – 35 mm, längd 230 mm (rekommenderas 250 mm)
 • Dörren ska ha en öppning som medger att en försändelse som är 80 x 250 x 350 mm ska kunna tas rakt ut av mottagaren.
 • Boxanläggning ska vara utrustad med central öppning och låsning för att underlätta insortering av post.
 • För boxanläggningar upp till 6 st boxar tillåts 1 centrallås.
 • För större boxanläggningar tillåts 1 centrallås per 2 boxrader, max 2 lås för 7 – 12 boxar, max 3 lås för 13 – 18 boxar o s v.
 • För val av låssystem se separat dokument ”Låsning av fastighetsboxar”, daterat 2014-05-13 ”.
 • För boxanläggning innehållande mer än 6 boxar ska det finnas en avlastningsyta i direkt anslutning till boxanläggningen som klarar en belastning på minst 25 kg. Avlastningsytan monteras på mellan 600 – 900 mm höjd, gärna utdragbar skiva. Rekommenderade mått på avlastningsytan minst 370 x 520 mm

Övrigt, mått och utformning

Monteringsmått och inläggshöjd

 • Riktlinjer för liggande och stående fack: lägsta inläggshöjd för enskilt postinlägg 700 mm, högsta inläggshöjd för enskilt postinlägg 1600 mm.
 • Vid endast en fackrad i boxanläggningen rekommenderas montering c:a 1000 mm från golv till postinlägg. Postlådor placerade tillsammans i eller utanför entrén, ska ha en inläggshöjd på 900 mm.
 • För en fastighetsboxanläggning med flera boxrader rekommenderas 1150 mm från golv till boxanläggningens centrumlinje, vilken utgörs av mittlinjen mellan övre respektive nedre postinlägget i anläggningen

Övrigt, utformning

Fackordning för stående boxar med radvis horisontell öppning

Kopplingen mellan de enskilda facken och respektive lägenhet ska ske enligt följande:
Börja längst ner till vänster med första lägenheten på nedersta våningen. Gå sedan vidare rad för rad uppåt, alltid med början från vänster. Se modell nedan

För personer med rörelsehinder eller annan orsak, kan enskilt avlämningsställe i boxanläggningen få annan lämplig placering

Övrigt, utformning

Fackordning för liggande och stående boxar med frontöppning

Kopplingen mellan de enskilda facken och respektive lägenhet ska ske enligt följande:
Börja längst ner till vänster med första lägenheten på nedersta våningen. Gå sedan vidare uppåt kolumn för kolumn, alltid med början längst ner. Se modell nedan

riktlinjer-01

För personer med rörelsehinder eller annan orsak, kan enskilt avlämningsställe i boxanläggningen få annan lämplig placering

Övrigt, utformning

Märkning av fack (lägenhetsnummer och mottagarnamn)

 • Märkning ska ske med ordningen: lägenhetsnummer enligt lantmäteriet, efternamn och ev. förnamn.
 • Märkning av lägenhetsnummer och mottagare för respektive fack vid nyinstallation och förändring (t ex in- och avflyttning) är fastighetsägarens ansvar.
 • Märkning ska ske med väl läslig text, med minst 8 mm höga bokstäver och en kontrast på minst 0,4 NCS. Detta gäller både elektronisk display och tryckt text.
 • Märkningen av lägenhetsnummer och mottagare ska bara finnas på ett ställe och kunna läsas både då centralöppningen är stängd och öppen.
 • Märkning ska vid stängd lucka kunna läsas vid minst 45 graders vinkel.
 • När dörrarna till anläggningen öppnats via centrallåset bör den invändiga märkningen av respektive fack placeras i nederkant eller i direkt anslutning till facken.

Säkerhetsklasser för P-godkända postlådor

riktlinjer-03

Övrigt, utformning forts

Märkning av adress

Om boxanläggningar som betjänar fler än en adress är placerade i samma lokal måste respektive anläggning vara tydligt märkt med avsedd adress.

Annan märkning

Postoperatörerna ansvarar för all eventuell övrig märkning på insidan av facken som behövs för en säker utdelning. Invändig märkning sker i förkommande fall i samråd lokalt mellan postoperatörerna.

Belysning

Belysningen vid boxanläggningen ska vara tillräcklig för en säker in- och utsortering; en god arbetsmiljö för brevbärare.