PTS allmänna råd

Utdrag ur Post och telestyrelsens allmänna råd om utdelning av försändelser i fastighetsboxar

Fastighetsboxar - PTS
Utdrag ur Post och telestyrelsens allmänna råd om utdelning av försändelser i fastighetsboxar.

Definitioner

Med avlämningsställe avses en plats för postmottagning för en postmottagare, t.ex. postlåda, postinlägg eller box.

Med fastighetsbox avses en anordning i flerfamiljshus för utdelning av post och som kännetecknas av att det finns en separat öppning för insortering av post till varje postmottagare.

Med flerfamiljshus avses ett hus med minst fyra avlämningsställen per uppgång eller entré.

Utdelning av post i flerfamiljshus

I flerfamiljshus bör försändelser som huvudregel delas ut i fastighetsbox inomhus i entréplan eller utomhus. Där fastighetsbox är installerad bör samtliga mottagare i fastigheten betjänas via boxen.

I flerfamiljshus där det ännu inte installerats fastighetsbox bör försändelser delas ut i postinlägg i lägenhetsdörrar. Postoperatören bör ta initiativ till att förmå samtliga fastighetsägare att installera fastighetsboxar.

Utformning och placering av postlådor och fastighetsboxar

Postoperatören bör offentliggöra de närmare specifikationer som ska gälla för postlådors och fastighetsboxars utformning och placering. Som svensk standard gäller SS-EN 13724 “Posttjänster – Öppningar i postinlägg och postlådor – Krav och provningsmetoder”. Postoperatören bör i specifikationerna beakta tillgänglighet för funktionshindrade, tillförlitlighet, låsfunktion och säkerhet. Om en fastighetsägare eller postmottagare frångår de av postoperatören offentliggjorda specifikationerna på ett sätt som postoperatören inte anser är godtagbart från arbetsmiljö- eller effektivitetssynpunkt kan följden ytterst bli att de postmottagare som är bosatta i fastigheten hänvisas till att hämta ut sina försändelser på utlämningsställe som postoperatören anvisar.

Här kan du läsa den fullständiga versionen med tillhörande PM.

Till Post & telestyrelsens webbplats »